วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ  โดยวิธีพิเศษ 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ถมดินลูกรังหนเาเฉลี่ย 0.40  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,700  ตารางเมตร  หมู่ที่ 1  ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามและซื้อเอกสารฯ ได้ที่ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7364-5056 หรือทางอีเมล abt-kawa@hotmail.com และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเปิดซองใน วันเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป



วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ

เรื่อง  อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี                                          ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559  

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ  ได้ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559)  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 28  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
                จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ  สามารถขอดูเอกสาร  ได้ที่สำนักงานปลัด  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0-7364-5055   หรือทางอีเมล  abt-kawa@hotmail.com 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ

เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                 ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2561  

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557 - 2561  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 28  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
                จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ  สามารถขอดูเอกสาร  ได้ที่สำนักงานปลัด  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0-7364-5055   หรือทางอีเมล  abt-kawa@hotmail.com 



วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

                จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามและซื้อเอกสารฯ ได้ที่ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7364-5056 หรือทางอีเมล abt-kawa@hotmail.com และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเปิดซองใน วันเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป




ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ  โดยวิธีพิเศษ

           องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ  มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  จำนวน  14  โครงการ  โดยวิธีพิเศษ   

1. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายอนามัยบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,700 ม. หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ต.กาวะ

2. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านอดีตกำนันตันหยงรามัย ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ต.กาวะ

3. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านบือแนยามู-จาแบป๊ะ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต.กาวะ

4. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายหน้าโรงเรียนบ้านกาวะ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ ต.กาวะ

5. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านจาแบป๊ะ-บ้านน้ำขาว ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,600.00 ม. หมู่ที่ 3 บ้านจาแบป๊ะ ต.กาวะ

6. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านสายะ-บาเละบือเจาะ ขนาดกว้าง ยาว 1,100.00 ม. หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ต.กาวะ

7. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านสายะ-ยะลูตง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ต.กาวะ

8. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านสายะ-บ้านอาแซ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หมู่ที่ 4 บ้านสายะ ต.กาวะ

9. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายคอกไก่-โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ม. หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ ต.กาวะ

10. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านบาโงฮูมอ-บือเจาะบือซา ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ ต.กาวะ

11. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายหน้าอบต.เก่า-โรงยาง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ม.หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ต.กาวะ 


12. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายโรงยาง-ทางตัน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 800.00 ม. หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ต.กาวะ 

13. โครงการปะหลุมบ่อลงหินคลุกถนน สายบ้านบาโงสนิง-จือแร ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ต.กาวะ 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ สายบ้านบาโงฮูมอ-กาวะ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 15.00 ม. หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ ต.กาวะ   
 
                     จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามและซื้อเอกสารฯ ได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 29 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7364-5056 หรือทางอีเมล abt-kawa@hotmail.com, และยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 




วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์ : โครงการก่อสร้างฯ โดยวิธีพิเศษ วันที่ 22 ธันวาคม 2554

  • อบต.กาวะ มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ  จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีพิเศษ ดังนี้
  1. ขุดลอกคูระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านกาวะ-บาโงฮูมอ  ขนาดกว้าง 1 เมตร  ยาว 345 เมตร     ลึก 0.50 เมตร/ ขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว 155 เมตร  ลึก 1 เมตร  หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ
  2. ขุดลอกคูระบายน้ำสายมัสยิด-บาเละบือเจาะ  ขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว 550 เมตร  ลึก 1 เมตร    หมู่ที่ 4  บ้านสายะ
  3. ขุดลอกคูระบายน้ำสายข้างตาดีกา  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 20 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ
  4. ขุดลอกคูระบายน้ำสายรอบสนามฟุตบอล  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 115 เมตร  ลึก 0.50 เมตร หมู่ที่ 5  บ้านบาโงฮูมอ
  5. ขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านเมาะนะ-สุดคลองกาวะ  ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 600 มตร ลึก 1 เมตร  หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ
  6. ขุดลอกคูระบายน้ำสายสุงาตาแป ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 110 เมตร  ลึก 1 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง